ប៉ាវសិនមក – STEP [OFFICIAL LYRIC VIDEO]

Sharing is caring!

×

ឲ្យរៀង!! លេីកក្រោយអត់លុយ កុំចេញដេីរលេង!! នរណាខ្លះធ្លាប់ចឹង?? ដេីរលេងហេីយ អោយពួកម៉ាក់ប៉ាវសិនហ្នឹង
ធ្លាប់តែឃេីញ Step គាត់កំសត់នៅ #teamkhoch70 #teamsingle
ចុះឥឡូវពីណានៅ #teamdachluy ជាមួយគាត់ខ្លះ?? ??
បទ: ប៉ាវសិនមក
និពន្ធទំនុកច្រៀង: STEP
និពន្ធបទភ្លេង: STEP
Follow us now : facebook.com/RHM.Production
Please subscribe: youtube.com/HangMeasVideo