វគ្គ កុសុម៉ាស៊ីត្រាវ | សើចលេងកម្សាន្ត | Part 02, ពេញចិត្តឬអត់? | Like it or not, bopha krapom, 2017

Sharing is caring!

×

វគ្គ កុសុម៉ាស៊ីត្រាវ | សើចលេងកម្សាន្ត | Part 02, ពេញចិត្តឬអត់? | Like it or not, bopha krapom, 2017

▶ Welcome to BOPHA KRAPOM Channel !
This is entertainment channel from Cambodia. This channel is the best Funny Show in Cambodia. You can follow us to get reality without lying. You can find us via URL below:
▶ YouTube : https://www.youtube.com/bophakrapom
▶ Facebook Page : https://www.facebook.com/bophakrapom/
▶ Google Plus : https://goo.gl/8aB6QC
▶ Website : http://www.brahok.ezyro.com
▶ Website : https://bophakrapom.blogspot.com
▶ Thanks you guys for watching my videos i’ll see you on next videos…………….