សំរាប់អ្នកជិះឡានTayota aprius ដំំណោះស្រាយពេលជិះៗរលត់យើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបាន

Sharing is caring!

×

credit video from Naroeun Auto Garace
Note (this video not own channel just show how to fix your car hybrid )

បើសិន ឡាន Prius ជិះសុខៗស្រាប់តែរលត់ នេះវិធីធ្វើ ដើម្បីអាចជិះដល់ផ្ទះ ដោះស្រាយមួយគ្រាសិនវីដេអូ៖ Naroeun Auto Garace010 38 00 47

Posted by អូតូបូឌៀ – Autobodia on Tuesday, August 29, 2017

thank you !