ប្រកាសលទ្ធផល (Live Show Week 1 | The Voice Kids Cambodia 2017)

Sharing is caring!

×

សូមអញ្ជើញទស្សនាវគ្គប្រកាសលទ្ធផលក្នុងកម្មវីធីប្រលងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី ១ វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី ១ ដូចតទៅ !!
facebook.com/HMHDTV
facebook.com/thevoicekidscambodia