ស៊ូឃ្លាត – វិ ឌីណែត [OFFICIAL AUDIO]

Sharing is caring!

×

ស៊ូឃ្លាត ជា Version ស្រីវិញម្ដង! បកស្រាយដោយកញ្ញា វី ឌីណែត រីករាយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា!
? OFFICIAL AUDIO : ស៊ូឃ្លាត – វិ ឌីណែត
► ទស្សនាវីដេអូនៅលើ YOUTUBE : youtu.be/uV9mz4sosBQ
បទ៖ ស៊ូឃ្លាត
ច្រៀងដោយ៖ វិ ឌីណែត
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ Tin Mark
និពន្ធបទភ្លេង៖ TOM
បច្ចេកទេសសំឡេង៖ TOM
Follow us now : facebook.com/RHM.Production
Please subscribe: youtube.com/HangMeasVideo