ចង់ឲ្យEXវិលវិញ – Min Record | Jong Oy Ex vel vinh

Sharing is caring!

×

Thank For wathing This Video !!
សូមចុច ​Subscribe ដើម្បីទទួលបានបទចម្រៀង Original [ Lyric ] ជាច្រើនទៀត …
Please subscribe to my channel @Min Records ..
Channel : http://www.youtube.com/c/MinRecordsKH
Fb page : https://www.facebook.com/MinRecordZ
Gmail : Bottrakoko3@gmail.com
Thank !!!