គុណគ្រូ – សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ【Official Lyric Video】

Sharing is caring!

×

បទ៖ គុណគ្រូ
ច្រៀង៖ សុគន្ធ ថេរ៉ាយុ
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ Emo
និពន្ធបទភ្លេង៖ Emo
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on FB: www.fb.com/OfficialTownProduction
Follow us on YT: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh