ក្រសួងការបរទេសថា WFP នឹងពិចារណាលើគម្រោងស្បៀងសម្រាប់កម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៩

Sharing is caring!

×

ក្រសួងការបរទេសថា WFP នឹងពិចារណាលើគម្រោងស្បៀងសម្រាប់កម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៩