លុយអើយលុយ – និរត្តន៍ 【Official Audio 】

Sharing is caring!

×

បទ៖ លុយអើយលុយ
និពន្ធទំនុកច្រៀង យឹម តាស្រង់
សម្រួលបទភ្លេង ដា
ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
?Cellcard: #2727#726742# ?
?Metfone: *1772*5231258#?
?Smart: *855*851243# ?
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh