ស្ដីពី៖ តម្លៃ នៃ សន្តិភាព(វគ្គបញ្ចប់)

Sharing is caring!

កិច្ចសម្ភាសរវាងលោក គង់ ឌិន ជាមួយនឹងឯកឧត្ដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ស៊ន សំណាងអ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រ និង ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រី អៀង មូលី ឥស្សរជននយោបាយស្ដីពី៖ តម្លៃ នៃ សន្តិភាព(វគ្គបញ្ចប់)