ឧបសគ្គស្នេហ៍ – Hak Record 【Official Lyric Video 】

Sharing is caring!

បទ៖ ឧបសគ្គស្នេហ៍
និពន្ធទំនុកច្រៀង និង Melody ៖ Hak Record
និពន្ធទំនុកភ្លេង ៖ Fulet

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#726829# 📞
🎼Metfone: *1772*5231345#📞
🎼Smart: *855*851330# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh