ក្រុម មាស សុខសោភា VS ក្រុម Hak Record កូរពេញឆាក~ពេញចិត្តអត់ ថ្ងៃសោរ៍~Penh Jet Ort Saturday~11 Nov 17

Sharing is caring!

ក្រុម មាស សុខសោភា VS ក្រុម Hak Record កូរពេញឆាក~ពេញចិត្តអត់ ថ្ងៃសោរ៍~Penh Jet Ort Saturday~11 Nov 17
Thank you so much for watching, if you like the video please don’t forget to subscribe, like, share and comment.
For business purposes contact us at madykeo@gmail.com