បទ ៖ ក្រជាន់ក្រ ច្រៀងដោយ : មាស សាលី (OFFICIAL FULLHD )

Sharing is caring!

បទ ៖ ក្រជាន់ក្រ
ដឹកនាំដេាយ៖ Phea Ice
ថតដោយ : អុឹង គីមឌី
សម្រួលតន្រ្តី : Leek
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ភួង សិលា
ច្រៀងដោយ ៖ មាស សាលី
#ចេញលក់ហេីយ
🔻ទស្សនាវីដេអូ HD🔺:https://www.youtube.com/channel/UCd3Jmi0SGGG-NvcEOge6bxw