អូនមិនមែនជាមនុស្សសិប្បនិមិត្ត – ស៊ីីរីកា – Town CD Vol 125【Official Lyric Video】

Sharing is caring!

បទ៖ អូនមិនមែនជាមនុស្សសិប្បនិមិត្ត
ច្រៀង៖ ស៊ីរីកា
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ សយ រតនា
និពន្ធបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#727297# 📞
🎼Metfone: *1772*5231358#📞
🎼Smart: *855*851343# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh