អស្ចារ្យមែនជូលីណា បទ HELLO របស់ Adele ច្រៀងបានយ៉ាងល្អ~ឈឹម ជូលីណា Ft គីមមួយ~Ichitan Concert~17 Dec 17

Sharing is caring!

អស្ចារ្យមែន ជូលីណា បទ HELLO របស់ Adele ច្រៀងបានយ៉ាងល្អ~ឈឹម ជូលីណា Ft គីមមួយ~Ichitan Concert~17 Dec 17
Thank you so much for watching, if you like the video please don’t forget to subscribe, like, share and comment.
For business purposes contact us at madykeo@gmail.com