គេមានខ្ញុំ ខ្ញុំមានអ្នកណា? – យក់ ថិតរដ្ឋា – Town CD Vol 128【Official Full Audio】

Sharing is caring!

បទ៖ គេមានខ្ញុំ ខ្ញុំមានអ្នកណា?
ច្រៀង៖ យក់ ថិតរដ្ឋា
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ សយ រតនា
សម្រួលបទភ្លេង៖ Tho Meet

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#727312# 📞
🎼Metfone: *1772*5231374#📞
🎼Smart: *855*851358# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh