អូនណែនាំគេ – ខេម – Town CD Vol 128【Official Full Audio】

Sharing is caring!

បទ៖ អូនណែនាំគេ
ច្រៀង៖ ខេម
និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង៖ ខេរី
និពន្ធបទភ្លេង៖ ផល វឌ្ឍនៈ

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#726835# 📞
🎼Metfone: *1772*5231351#📞
🎼Smart: *855*851336# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh