ចាស់ទៅនៅ Sweet ទៀតអត់ ច្រៀងដេាយ៖ សុខ ពិសី [OFFICIAL LYRIC VIDEO]

Sharing is caring!

🔊[OFFICIAL LYRIC VIDEO] ចាស់ទៅនៅ Sweet ទៀតអត់
📝និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ហ៊ាង ម៉េងហួរ
🎤ច្រៀងដោយ ៖សុខពិសី
Follow us now : Like us on FB : https://web.facebook.com/SUNDAY.PRODUCTION.SD/
Please subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCd3Jmi0SGGG-NvcEOge6bxw