មានក្រគង់ស្លាប់ដូចគ្នា​​ – និរត្ថន៍【 Full Audio】

Sharing is caring!

បទ៖ មានក្រគង់ស្លាប់ដូចគ្នា
និពន្ធ Melody និងទំនុកច្រៀង ៖ យឹម តាស្រង់
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ផល វឌ្ឍនៈ

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#727364# 📞
🎼Metfone: *1772*5231426#📞
🎼Smart: *855*851410# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh