សំដីមួយឃ្លា សុខ សុជាតា ធ្វើឲអ្នកគាំទ្ររំភើបស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក~Sok Socheata~Carabao Concert~30/12/17

Sharing is caring!

សំដីមួយឃ្លា សុខ សុជាតា ធ្វើឲអ្នកគាំទ្ររំភើបស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក~Sok Socheata~Carabao Concert~30/12/17
Thank you so much for watching, if you like the video please don’t forget to subscribe, like, share and comment.
For business purposes contact us at madykeo@gmail.com