គ្មានអ្នកណាល្អជាងសង្សាខ្ញុំ [SEM] + ប្រាថ្នាគេចង់ក្បែអូន [SEM] + ស្រលាញ់បងតែម្នាក់បានអត់ [SEM]

Sharing is caring!

☠ Follow Us ☠
✔ YOUTUBE : https://goo.gl/u2FCzn
✔ FACEBOOK : https://goo.gl/aw53hm

គ្មានអ្នកណាល្អជាងសង្សាខ្ញុំ [SEM] + ប្រាថ្នាគេចង់ក្បែអូន [SEM] + ស្រលាញ់បងតែម្នាក់បានអត់ [SEM]
Music Link : https://youtu.be/pTfKxJzlLag

🔊 Tracklist 🔊
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»✘•✘«««««««««««««««««««
►Djz Sem – Kmean Neak Na Laor Jeang Songsa Knhom [Bros Oun Chaq & Kuch Owner]
►Djz Sem – Pratna Ke Jong Kbae Oun [Dom SV & Mrr Phanuth]
►Djz Sem – Srolanh Bong Tae Mnek Ban Hey [Dom DK]­
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»✘•✘«««««««««««««««««««

Subscribe Relate Channel :
✔ Arron SZ : https://goo.gl/TbrTGR
✔ Lorrain : https://goo.gl/amvogZ
✔ SabbyTop : https://goo.gl/SRdhaP
✔ PrinceMemo : https://goo.gl/pYwePQ

I do not own the original mix.
For copyright issue please comment down,
I’ll remove the video immediately on request.
Appreciated with your understanding.

© 2018 Hea Lepp