ផ្សារកាប់គោ – កាតុ【Official Full Audio】

Sharing is caring!

បទ៖ ផ្សារកាប់គោ
ច្រៀង៖ កាតុ
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ យ៉ា
សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង

ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes
🎼Cellcard: #2727#727377# 📞
🎼Metfone: *1772*5231439#📞
🎼Smart: *855*851423# 📞
———————————————————————–
ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production]
Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction
Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction
Website : www.townproduction.com.kh