អត់លុយសុំស្រសាញ់បានអត់ – Eno & Deeo Rapper (OFFICIAL FULL AUDIO)

Sharing is caring!

សូមស្វាគមន៍ ចំពោះការភ្ចាប់ទំនាកទំនង និងទស្សនាវីដេអូ ផ្សេងៗ ពីផលិតកម្មសាន់ដេ !
Follow us now : Like us on FB : https://web.facebook.com/SUNDAY.PRODUCTION.SD/

និងទស្សនាវីដេអូ ផ្សេងៗទៀតតាមរយះ​
Please subscribe:
Sunday Production Official YouTube Channel
http://www.sunday-production.com

*****************************************************
Contact
Tel : 096 8290290
e-mail : laychomren@yahoo.com, sokchomrensd@gmail.com
Instagram : https://www.instagram.com/sunday_production_official/

សេវាកម្ម ក្នុងការរៀបចំដំឡើងឆាក ភ្លើង ភ្លេង និង ប្រព័ន្ធអិអ៊ីឌី
For concert & event, please contact to
https://www.facebook.com/SUNDAY.Stage.Sound.Light/
Contact
Tel : 096 8290290
For Sponsor
Tel 096 8290290 – 010567577