ខេម លេងមួយក្បាច់ធ្វើអោយ កញ្ញាសីហា ស្រក់ទឹកភ្នែក & នាយចឺម បទថ្មី / Khem & Neay Jerm~Cambodia Concert

Sharing is caring!

ខេម លេងមួយក្បាច់ធ្វើអោយ កញ្ញាសីហា ស្រក់ទឹកភ្នែក & នាយចឺម បទថ្មី / Khem & Neay Jerm~Cambodia Concert
Thank you so much for watching, if you like the video please don’t forget to subscribe, like, share and comment.
For business purposes contact us at madykeo@gmail.com