ម្ចាស់ហាងភ្លេចខ្លួន ខូចរៀងអស់ – កុសុម៉ា ប៉ះ ជូលី~ជូលីមីបំពង / Yummy Mission Bayon TV~Kosoma VS Julie

Sharing is caring!

ម្ចាស់ហាងភ្លេចខ្លួន ខូចរៀងអស់ – កុសុម៉ា ប៉ះ ជូលី~ជូលីមីបំពង / Yummy Mission Bayon TV~Kosoma VS Julie
Thank you so much for watching, if you like the video please don’t forget to subscribe, like, share and comment.
For business purposes contact us at madykeo@gmail.com