នាយចឺម កូរនៅសៀមរាប ញ៉ែរអ្នកគាំទ្រ រាំហុយដី បទ ហាមលេងជេរម៉ែ / Neay Jerm~Container Concert~30 Apr 2018

Sharing is caring!

នាយចឺម កូរនៅសៀមរាប ញ៉ែរអ្នកគាំទ្រ រាំហុយដី បទ ហាមលេងជេរម៉ែ / Neay Jerm~Container Concert~30 Apr 2018
Thank you so much for watching, if you like the video please don’t forget to subscribe, like, share and comment.
For business purposes contact us at madykeo@gmail.com