ប្រលងធ្លាក់២ដង ទើបមានថ្ងៃនេះ~លោករិទ្ធី សម្ភាសន៍ គ្រី ថៃពៅ~Kri Thaipov~Cambodian Idol Season 3 Winner

Sharing is caring!

ប្រលងធ្លាក់២ដង ទើបមានថ្ងៃនេះ~លោករិទ្ធី សម្ភាសន៍ គ្រី ថៃពៅ~Kri Thaipov~Cambodian Idol Season 3 Winner
Thank you so much for watching, if you like the video please don’t forget to subscribe, like, share and comment.
For business purposes contact us at madykeo@gmail.com